Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah imbasan peta juga dibuat dan bagaimana pengguna mengakses peta2 tersebut?

Answer: Peta yang iimbas tidak disertakan secara atas talian. Hal ini adalah kerana peta ini ada diantaranya belum berusia 25 tahun dan berstatus tertutup (tidak terbuka).

Pustaka turut menerima pemindahan peta daripada jabatan kerajaan negeri dan juga peta diterima melalui serahan bahan atauLegal Deposit.

Imbasan ke atas koleksi peta juga dilakukan dan dimikrofilemkan sama seperti fail pindah yang lain. Untuk peta yang diterima di bawah Legal Deposit, bahan tersebut ada disediakan di Bilik Koleksi Khas Pustaka Negeri Sarawak untuk dirujuk.

(Source: , 03 Nov 2020)