EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Pengurusan Korporat

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Kewangan

Menasihati Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan dan semua kakitangan Pustaka Negeri Sarawak mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan untuk untuk memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk membantu Pustaka mencapai objektifnya.

 • Penyediaan bajet
 • Pentadbiran belanjawan
 • Peruntukan kos
 • Pembayaran akaun
 • Gaji
 • Faedah sampingan
 • Geran pentadbiran
 • Pentadbiran kontrak
 • Bil
 • Menyimpan dan mengekal rekod dan laporan kewangan
 • Kelulusan perolehan pembelian atau perkhidmatan yang kurang daripada RM20,000.00

Bahagian Pengurusan Fasiliti

Menyelia, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti berikut:

 • Penyelenggaraan dan pembaikan bangunan, fasiliti, peralatan, taman dan landskap Pustaka
 • Aset dan fasiliti Pustaka
 • Penggunaan tempat / fasiliti yang disewa
 • Logistik
 • Keselamatan ( Memasti dan mengawasi keselamatan pekerja, pelanggan, orang awam dan harta benda di dalam dan di kawasan Pustaka dengan membuat rondaan dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan Pustaka )

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi utama Bahagian Pengurusan Sumber Manusia meliputi berikut:

 • Semua perkara yang berkaitan dengan Sumber Manusia Pustaka Negeri Sarawak seperti:
  • Pengambilan dan Pemilihan
  • Penilaian Prestasi
  • Promosi
  • Cuti, perubatan dan faedah
  • Gaji
  • Persaraan & Lain-lain perkhidmatan
 • Mengenal pasti keperluan latihan, membangunkan pelan latihan dan melaksanakan latihan untuk organisasi dan staf perpustakaan di bawah Perpustakaan Majlis Tempatan
 • Mewujud dan mengekal hubungan dengan pegawai-pegawai di agensi Persekutuan dan Negeri serta organisasi luar untuk turut serta mengikuti program latihan dan pembangunan pekerja
 • Mesyuarat dan Perkhidmatan Korporat

Bahagian Komunikasi Korporat

Inovasi
 1. Melaksana, mengurus, mengekal dan meningkatkan Sistem Pengurusan Kualiti Pustaka Negeri Sarawak.
 2. Sekretariat kepada Jawatankuasa Pemandu Inovasi dalam memulakan, membangun, melaksana dan mengekalkan inisiatif kualiti yang sedia ada di perpustakaan seperti:
  1. Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)
  2. Hari Inovasi
  3. Pengurusan Persekitran Kualiti (5S)
  4. Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH)
  5. Inovasi Maklum Balas Pelanggan
  6. Audit Inovasi
  7. Fokus Aktiviti Utama (KFA)
 3. Sebagai sekretariat apabila perpustakaan menyertai anugerah kualiti seperti Anugerah Kualiti Ketua Menteri dan / atau anugerah kualiti lain yang berkaitan.
 4. Pengurusan registri pejabat dan kaunter resepsi.
Komunikasi
 1. Mempromosi perkhidmatan dan aktiviti Pustaka Negeri Sarawak menerusi pelbagai media dan platform termasuk:
  1. Hari Bersama Pelanggan
  2. Pameran
  3. Risalah, banner, fishtail , buntings dan cenderamata
  4. Intranet Korporat , laman web Pustaka, skrin plasma dan papan berita pelanggan
  5. Penerbitan dalaman seperti laporan tahunan, surat berita dan Happenings
 2. Perhubungan awam dan meningkatkan perhubungan dengan media tempatan / rakan sejawat dalam pengurusan acara / fungsi perpustakaan
 3. Pengurusan maklum balas pelanggan
 4. Menyelaras lawatan rasmi ke perpustakaan
 5. Menyelaras perhimpunan staf secara bulanan
Registri
 1. Tempat simpanan rekod Pustaka Negeri Sarawak dan meletakkan kawalan ke atas rekod-rekod tersebut.
 2. Sebagai penerima dan bertanggungjawab untuk mengagih semua surat yang telah diterima dan untuk dihantar ke agensi luar.
 3. Pendaftaran surat yang diterima dan dihantar ke luar.
 4. Mengawal dan memastikan pergerakan rekod dilaksanakan dengan efektif.
 5. Memastikan segala tindakan diambil ke atas rekod oleh pegawai yang berkaitan.
 6. Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan tahap kitaran hayat rekod. Berdasarkan kepada fungsi ini, registri mampu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut:
  1. Pengasingan secara fizikal fail-fail mengikut tahap kitaran hayat rekod.
  2. Penyediaan senarai fail untuk dilupuskan

Bahagian Audit Dalaman

Bahagian Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas yang memberi perkhidmatan dan aktiviti perunding bertujuan untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi Pustaka Negeri Sarawak. Membantu untuk mencapai matlamat Pustaka Negeri Sarawak melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan memperbaiki keberkesanan pengurusan risiko, proses kawalan dan tadbir urus.

Piawaian dan Garis Panduan Amalan Audit

Bahagian Audit Dalam akan memenuhi atau melebihi Piawaian Amalan Profesional Audit Dalaman Institut Juruaudit Dalaman dan Garis Panduan Dalaman Pengauditan Institut Akauntan.