EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Perkhidmatan Depositori

OBJEKTIF SEKTOR PERKHIDMATAN DEPOSITORI

Sektor Perkhidmatan Depositori di dokong oleh tiga (3) Bahagian; iaitu Bahagian Pengurusan Arkib (AMD), Bahagian Pengurusan Rekod (RMD) dan Bahagian Sarawakiana. Objektif utama Sektor Perkhidmatan Depositori adalah:

 • Menyediakan pemiliharaan dan penggunaan sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan;
 • Mewujudkan rekod bibliografi yang mengikut piawaian untuk sumber atau bahan yang diterbitkan;
 • Menyelenggara rekod statistik sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak;
 • Menyelenggara, memelihara dan menyimpan rekod-rekod awam yang melebihi dua puluh lima tahun, dan lain-lain dokumen, kertas, suratcara, dan statut, perintah berkanun, peraturan atau dikri, yang diarah oleh Setiausaha Kerajaan Negeri untuk diselenggara, dipulihara dan disimpan dalam Depositori Negeri dengan mengambil kira nilai sejarah atau kepentingan awamnya.

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pengurusan Rekod

 1. Pustaka Negeri Sarawak berperanan untuk memastikan jabatan dan agensi kerajaan Negeri Sarawak mengurus rekod awam dengan baik sebelum mencapai umur 25 tahun berdasarkan seksyen 14(1)(d) Sarawak State Library Ordinance,1999.
 2. Memantau proses pelupusan rekod-rekod awam.
 3. Memberi khidmat nasihat dan garis panduan mengenai pengurusan rekod.
 4. Membuat lawatan khidmat nasihat dan pemeriksaan ke registri dan pusat rekod jabatan atau agensi Kerajaan Negeri Sarawak.
 5. Mengendalikan program latihan dalam pengurusan rekod.

Garis Panduan Pengurusan Rekod dan Arkib untuk Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Sarawak

Bahagian Pengurusan Arkib

 1. Mengekalkan, memelihara dan menyimpan rekod awam yang tidak aktif yang berusia lebih dari 25 tahun di Repositori Rekod Negeri, Pustaka Negeri Sarawak seperti yang dinyatakan di dalam Sarawak State Library Ordinance 1999, Part IV, Section 14 (1)(d).
 2. Memberi khidmat nasihat dan panduan kepada agensi kerajaan dalam proses pemindahan rekod ke Repositori Rekod Negeri, Pustaka Negeri Sarawak melalui program kesedaran tentang kepentingan Arkib.
 3. Mendapatkan rekod dan arkib mengenai Sarawak yang diwujudkan pada atau sebelum 1963 dan juga yang berada di luar Sarawak atau Malaysia sama ada dalam bentuk asal atau salinan.
 4. Melakukan pendigitalan dan mikrofilem ke atas bahan rekod dan arkib yang mempunyai nilai dan kepentingan sejarah kepada Sarawak.

Bahagian Sarawakiana

Bahagian Sarawakiana Diletakkan di bawah bidangkuasa Sektor Perkhidmatan Depositori. Peranan Bahagian ini adalah untuk menguruskan koleksi khas di Pustaka yang terdiri dari koleksi Sarawakiana, Borneo dan Malaysiana.

Peranan utama Bahagian Sarawakiana sebagaimana yang dinyatakan dalam Sarawak State Library Ordinance, 1999 adalah:

 1. Membangun dan memperkasakan Koleksi Khas (Koleksi Sarawakiana) Pustaka sebagaimana yang telah termaktub dalam Sarawak State Ordinance Cap 29.
 2. Menguatkuasakan peranan Pustaka sebagai Pusat Penyerahan Bahan sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 15, Sarawak State Library Ordinance, 1999.
 3. Mempromosikan perkhidmatan, program dan aktiviti serta memberi akses bahan-bahan koleksi Pustaka kepada orang awam dan penyelidik untuk tujuan rujukan dan penyelidikan sebagaimana yang telah dinyatakan di bawah Sarawak State Ordinance Cap 29.

Bahagian Sarawakiana berperanan menguruskan bahan-bahan terutama bahan-bahan nadir (rare materials) dan bahan-bahan arkib dalam pelbagai topik, format, zaman dan bahan penerbitan yang diterima atau diserahkan melalui fungsi Legal Deposit. Koleksi khas dan yang bernilai arkib ditempatkan di bilik Koleksi Khas di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching atau di Repositori Rekod Negeri.

Bahagian Sarawakiana disokong oleh tiga (3) unit:

 1. Unit Serahan Bahan
 2. Unit Koleksi Khas
 3. Unit Sejarah Lisan

Fungsi unit-unit tersebut adalah seperti di bawah:

Unit Serahan Bahan
 • Memastikan warisan sastera di negeri ini dikekalkan untuk penyelidik dan kegunaan para cendiakiawan dan untuk generasi akan datang.
 • Memperoleh dan menyediakan sumber-sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan dalam Sarawak.
 • Menyediakan rekod bibliografi mengikut piawaian berdasarkan bahan-bahan yang diterbitkan.
 • Mengekalkan rekod statistik sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak.
 • Memberi kesedaran, khidmat nasihat, promosi dan penguatkuasaan keperluan Serahan Bahan (Legal Deposit) di negeri ini.
Unit Koleksi Khas
 • Membangunkan Koleksi Khas melalui pembelian, wasiat/derma, pembangunan kandungan tempatan, sejarah lisan, pendigitan dan serahan bahan (Legal Deposit) terutamanya bahan Sarawakiana dan Borneo.
 • Perolehan bahan Koleksi Khas terutamanya koleksi bahan Sarawakiana dan Borneo.
 • Memperkaya kandungan tempatan melalui pendigitan dan sejarah lisan.
 • Pemprosesan dan pemeliharaan bahan-bahan Koleksi Khas.
 • Pengaksesan, promosi, penggunaan perkhidmatan dan bahan-bahan Koleksi Khas serta bahan-bahan yang bernilai arkib.
Unit Sejarah Lisan
 • Pemeliharaan warisan Negeri terutamanya dalam bidang sejarah sosial dan budaya Sarawak.
 • Mendokumentasikan sejarah lisan
 • Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan Sejarah Lisan, diskusi dan latihan mengenai amalan sejarah lisan
 • Pemprosesan bahan-bahan, memberi akses kepada penggunaan keleksi sejarah lisan